E-post: info@fysiotest.se
Kundsupport: +46 (0) 431 - 36 98 66
E-post: info@fysiotest.se
Kundsupport: +46 (0) 431 - 36 98 66

Igniting people
Empowering business

Health Management Program - en unik helhetslösning för förebyggande företagshälsa

Kom i kontakt med vår företagsrådgivare

Health Management Program

Health Management Program är en unik helhetslösning för förebyggande företagshälsa bestående av teknisk mätutrustning, analysprogram, personlig rådgivning för fysisk, mental och social hälsa anpassade för individen. Allt presenterat i en digital rapport för uppföljning.

 

Health Management Program är uppbyggt för att förbättra företagets hälsokultur samt för att förbättra kostnadseffektivitet, försäljning och produktivitet.

Medarbetarnas välbefinnande är kärnan i en positiv företagskultur. Våra kunder vänder sig till oss för att skapa ett hållbart förebyggande och hälsofrämjande friskvårdsprogram och för att med kvantifierbar metodik mäta och följa upp personalens fysiska hälsa.

 

Fysiotests syfte är att på ett inspirerande och vetenskapligt sätt bistå individer och företag i att förebygga och motverka ohälsa samt att skapa medvetenhet om den individuella hälsan och dess förutsättningar. Genom ett långsiktigt samarbete skapar vi en stark bas med kontinuitet för hälsoprogrammet.


Hur vi hjälper ditt företag

Fysiotest tar ansvar för hela processen och genomför tester och utvärdering samtidigt som företaget fokuserar på sin verksamhet. Vid uppstart av hälsoprogrammet behövs endast en timme av företagsledningens tid för att informera om projektets syfte och tillvägagångssätt.

 

Fysiotests Health Management Program behöver sedan endast en timme effektiv tid per medarbetare på plats hos er för att utföra testerna och ett personligt samtal där konkreta närings- & träningsrekommendationer ges till den enskilde anställde baserat på de utförda testresultaten. Denna investering av den anställdes och ledningens tid säkerställer en personlig hälsorekommendation för varje individ.

 

Utfallet för företagets samlade hälsostatus redovisas på gruppnivå så att Fysiotest och företaget kan vidareutveckla hälsoarbetet och vidta rätt åtgärder baserat på resultaten.

Ladda ner vår tjänstepresentation här

Hälsoscreening och anpassade lösningar

 • Behovsanalys för företaget
 • Information till deltagarna
 • Hälsodeklarationen från de anställa samlas in via Fysiotests digitala plattform
 • Schemaläggning och bokning
 • Coachning kring målsättningar, resurser och hinder
 • Mätning och scanning av kroppskomposition med vårt unika instrument
 • Blodtryck samt blodtester för kolesterol, hemoglobin och långtidsblodsocker
 • Omedelbar analys av testresultat och individuell rekommendation kring träning, näring och återhämtning
 • Fysiotest sammanställer en grupprapport för företagets ledning
 • Fysiotest lämnar rekommendationer för hur företaget skall jobba vidare med förebyggande hälsa

Nästa steg:

Fysiotest och företaget schemalägger uppföljningsarbetet och återkommande testtillfällen

Mätbar hälsa

Optimera produktiviten

Kompetenshöjning

Minska kostnader relaterade till ohälsa

Vad innebär våra hälsotester?

Skade- och sjukdomsförebyggande tester och coaching samt livsstilskartläggning för hållbar hälsa på sikt. Detta gör vi genom individuella tester för var medarbetare samt tolkning och rådgivning baserat på testresultaten för optimal effekt.

 

Testerna ger en tydlig bild av individuellt nuläge inom fysisk hälsa och grunder för individuell rådgivning. Det medvetandegör sambandet mellan livsstil och hälsa och ger medarbetaren en möjlighet att förbättra sina hälsovärden.

 • Blodtryck

  Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Blodet pumpas ut i kärlen med ungefär 60 till 70 hjärtslag per minut när du är vaken i vila. Blodtrycket är som högst just när hjärtat drar ihop sig. Det kallas övertrycket, eller det systoliska blodtrycket. När hjärtat slappnar av och vilar mellan sammandragningarna, sjunker blodtrycket till sin lägsta nivå som kallas undertrycket, eller det diastoliska blodtrycket.

  Hur högt trycket är beror på mängden blod som pumpas ut, hur kraftigt hjärtat drar ihop sig och på motståndet ute i kroppens alla småkärl. Ju smalare småkärl desto högre tryck. Blodtrycket är inte konstant över dygnet utan varierar ganska mycket.

  Varför mäter vi blodtryck?
  Fysiotest mäter blodtryck för att ge adekvat råd för livsstil gällande kost- och träningsupplägg.

 • Bukfett/Visceralt fett

  Bukfett/visceralt fett/inre organfett är en fettansamling runt organen i bukhålan och runt tarmarna. Det finns smala människor med mycket inre organfett och rundare människor med lite organfett. Vanligt underhudsfett – ”bilringarna” – är inte lika farligt som det osynliga inre organfett eftersom det har andra funktioner än att bara lagra fett.

  Inre organfett är ett hormonproducerande organ som kan bidra till oönskad hälsoproblematik bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, demens, alzheimer och flera vanliga cancerformer (bl.a. prostata, bröst- och tjocktarmscancer) samt diabetes.

  Varför mäter vi bukfett/visceralt fett?
  Fysiotest mäter inre organfett eftersom detta är ett metaboliskt ”aktiv fett” som orsakar inflammation i kroppen. I inre organfett ser vår hälsocoach en samlad bild av livsstil, kost, träning, återhämtning och stress.

 • Hemoglobin (Hb)

  Hemoglobin är ett järnhaltigt protein som behövs för att transportera syre till kroppens organ. Ju mer hemoglobin du har desto mer syre kan ditt blod transportera till dina muskler. Hemoglobinet även hjälper att hålla blodets pH-värde på rätt nivå.

  För att bilda hemoglobin behöver kroppen bland annat järn, men även vitaminerna B12 och folsyra.

  Varför mäter vi hemoglobin?
  Fysiotest använder Hb-värdet för att skapa en bild av din allmänna hälsa då hemoglobin är en av basfaktorerna. I en livsstilsförändring är det viktigt att veta hur mycket kroppen kan transportera syre till muskulaturen, detta används som en del av ett underlag till närings- och träningsrekommendationer. Ökad träning ökar syre- och återhämtningsbehovet där Hb- värdet spelar en betydelsefull faktor.

 • Kolesterol & blodfetter

  Kolesterol är bl.a. en livsviktig byggsten i cellmembran dvs. varje cells yttre skal. I dagligt tal omnämns kolesterol som ”goda” =HDL-kolesterol och ”onda” =LDL-kolesterol. LDL har lättare för att fastna på kärlväggarna.

  HDL samlar upp överskott av LDL-kolesterolet. Höga nivåer av HDL sänker statistiskt risken för hjärt- och kärlsjukdomar trots att total kolesterolet höjs.

  Varför mäter vi kolesterol?
  Fysiotest testar kolesterolvärdet för att få veta mer om din fettomsättning. Kolesterol ökar i takt med intaget av fett. Vår hälsocoach vill veta hur stor andel av kolesterolet är av HDL och LDL. Kroppen använder fett som energi (triglycerider) när du rör på dig.

  För att hälsocoachen skall kunna ge rätt råd om kost och träning är det viktigt att kartlägga alla kolesterolvärden inklusive triglyceriderna.

 • Långtidsblodsocker (HbA1c)

  HbA1c eller ”långtidssocker” speglar hur blodsockret legat i genomsnitt under ca två-tre månader före provtagningen. HbA1c mäter hur mycket socker (glukos) som fastnat på hemoglobinet i de röda blodkropparna.

  Varför mäter vi HbA1c?
  Fysiotest mäter långtidsblodsocker eftersom i de flesta hälsosamma dieter och kosthållningsråd syftar på att ha jämn blodsockernivå. Vi får information om hur bra din kropp är att hantera glukostransporten.

  Om vi upptäcker att blodsockernivån är relativt hög ser vi tillsammans med dina andra testresultat hur vi kan guida dig vidare med din kost och träning.

 • Kroppssammansättning

  Vikt
  Anger den totala kroppsvikten.

  Skelettmuskelmassa
  Vikten av skelettmuskulaturen (ej hjärt- och glattmuskulatur).

  Total vätskemängd
  Vätskemängden i kroppen både innanför och utanför cellerna. Hit räknas vätska mellan cellerna (interstitiella rummet) i blodplasma, vävnadsvätska och vätska i kroppens hålrum t ex bukvätska. ECW och ICW tillsammans utgör den totala vätskemängden i kroppen.

  BMI/Body Mass Index
  Anger relationen mellan vikt och längd enligt beräkningen: kroppsvikt i kilogram dividerat med kroppslängden i meter i kvadrat. Kom ihåg att måttet inte säger någonting om förhållandet mellan kroppsfett och muskler.

  Fettprocent
  Indikerar hur många procent fett kroppen består av utifrån den totala kroppsvikten. Kroppsfett(kg)/kroppsvikt (kg) * 100.

  Midja-höftkvot
  Ett mått som används vid en antropometrisk undersökning för att ge en uppfattning om bukfetma. Kvoten fås genom att mäta midjans omkrets och dela den med höftens omkrets. Måttet har dock en dålig validitet mot viscerala fettet.

  Segmental fettfri massa
  Ger information om hur den fettfria massan och muskelmassan i kroppens olika delar är fördelade. Här ser man segmental utveckling i respektive del och förhållandet mellan dessa. Genom att studera förändringen i respektive segment går det att uppskatta förändringar i kroppssammansättningen.

  ECW-kvot
  Förhållandet mellan extracellulär vätska (ECW) och totala vätskemängden (ECW + ICW) i kroppen. Idealvärdet ligger mellan 0.31-0.35. Vid ödem är det mer vätska utanför cellstruktur än normalt. Standardvärden för ECW beräknas ligga mellan 0.360-0.390. Visas även segmentalt. För adekvat resultat jämförelse mellan tester bör ECW kvot ligga på samma nivå.

  Proteiner
  Proteiner är uppbyggda av aminosyror som i sin tur är uppbyggda av kol, väte, syre och kväve. Proteiner förekommer i alla levande celler, de finns i blodet som till exempel transportörer och vårt immunförsvar är uppbyggt av proteiner. Hår, hud och naglar är exempel på proteiner. Den största mängden proteiner finns i kroppens muskler.

  Mineraler
  Kroppens halt av mineralämnen uppgår till cirka 5% av kroppsvikten, den största mängden finns i benvävnad. Mineraler finns även i kroppsvätskorna. BMC anger mineralerna i skelettet – se “Research parameters”.

  Fettmassa
  Kroppsfettet refererar till totala mängden av fett i kroppen. Fett finns bland annat under huden, i muskler och runt organ. Det viscerala fettet omger de inre organen.

  Visceral Fat Area/Bukfett
  Resultatet visar en grafisk bild av viscerala fettarean i kvadratcentimeter i buken på navelhöjden. När området på visceralt fett överstiger 100cm2 är det definierat som bukfetma. Fett i kroppen är indelat i visceralt-, underhuds- och intramuskulärt fett. Det viscerala fettet omger de inre organen som t ex lever och hjärta. En för stor mängd visceralt fett innebär en ökad risk för inflammatoriska processer som medför risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ II och det metabola syndromet. Även risken för stroke och demenssjukdomar ökar. Viktigaste faktorer som påverkar VFA: sockerintag, fettintag, näringsintag, konditionsträning och stress.

  Referensvärden
  Referensvärdena är baserade på forskning och WHOs referensvärden räknat utifrån individens ålder, längd och kön.

  Research Parameters
  Body Cell Mass anger cellvikten i kroppen. (Vikten av celler som innehåller ICW och protein).

  Bone Mineral Content
  Mängden mineraler i skelettet.

  Basal Metabolic Rate, BMR
  Minsta mängden energi som krävs för att upprätthålla alla funktioner i kroppen i vila i 24h.

  Extracellulär vätska
  Vätskemängd utanför cellerna. Hit räknas vätska mellan cellerna (interstitiella rummet) i blodplasma, vävnadsvätska och vätska i kroppens hålrum t ex bukvätska. ECW och ICW tillsammans utgör den totala vätskemängden i kroppen.

  Intracellulär vätska
  Vätskemängd inne i cellerna. Ju större muskulatur – desto större mängd ICV.

  Whole Body Phase Angle
  Indikerar cellulär hälsa och är relaterat till mängden Body Cell Mass jämfört med Fettfri Massa. Normalvärden ligger mellan 4-7.

 • Funktionell rörlighets- och stabilitetsscreening (FMS)

  FMS är ett screeningverktyg som används för att skapa bättre förutsättningar för kroppens normala och naturliga rörelsefunktioner. I testet identifierar man även begränsningar eller asymmetrier genom tre grundläggande rörelsemönster.

 • Heart Rate Variability, HRV

  Återhämtnings-, stress- och sömndiagnos med vilopuls (HRV i tre-fyra dygn inkl 30 min separat genomgång i telefon).

  Hjärtvariationsmätning, HRV, ger en tydlig bild över medarbetarens stress och återhämtning.

  Detta ger ökad möjlighet till individanpassad rådgivning för minskad risk för utbrändhet, mental ohälsa samt allmänt nedsatt upplevt välbefinnande och återhämtning mellan arbetsliv och privatliv.

 • Konditionstestet – Ekblom-Bak

  Konditionstestet utförs på en s.k ergonometercykel och tar ca åtta minuter. Fördelen med konditionstestet är att man kan få ett beräknat värde på sin kondition utan att en maxprestation krävs, vilket gör det tillgängligt för de allra flesta. Testet är passande för situationer där man behöver bestämma maximal syreupptagningsförmåga, men varken vill eller har möjlighet att genomföra ett maximalt test, till exempel vid en hälsobedömning.

En motiverad personal

Genom vår förebyggande företagshälsa analyserar vi nuläget för personalens hälsa och levererar konkreta kost-, tränings- och återhämtningsrekommendationer för att uppnå en signifikant förbättring av personalens hälsa.

 

Vi arbetar även med ett målsättningsarbete för var medarbetare för att hjälpa dem från sitt nuläge till sitt önskade läge. Insatserna leder till ett ökat välbefinnande och nöjdhet bland medarbetare som i sin tur genererar en högre vinst genom minskad sjukfrånvaro och förbättrat välmående.

Syftet för individen är att medvetandegöra individuella faktorer och inspirera för hållbar hälsa.

 

Att röra på sig och sikta mot en fysisk målsättning med bra kunskap om sin kropp är en del av konceptet och för varje individ innebär det anpassad rådgivning kring träning, kost och återhämtning – något våra coacher är experter på.

Hälsoekonomi

- det moderna företagets viktigaste nyckeltal

En sammanställning från Karolinska Institutet visar att ”det finns vetenskapligt stöd för att hälso- och levnadsvaneuppföljning via arbetsplatsen som kombineras med uppföljande insatser, har en positiv effekt på ett antal hälsobeteenden, kroppssammansättning, biologiska riskmarkörer samt förekomsten av sjukfrånvaro och sjuknärvaro.” 

De insatser som visat sig ge bäst resultat är insatser vilka är anpassade utifrån de beteenden som behöver förändring genom hälsosamtal, formulärer och uppföljande insatser under en tidsperiod på tre-sex månader. Sammanställningen visar även att det finns stöd för att denna typen av insatser är en kostnadseffektiv investering för arbetsgivare.

FÖRETAG SOM VALT ATT ARBETA MED OSS